Omakuva

laihonen.eu

Lainsäädäntö

Autistisen vammaisen henkilön ja perheen elämään vaikuttavat monet sellaiset säännökset, joiden kanssa ns. tavalliset ihmiset eivät joudu vaivaamaan ajatuksiaan.

Suomessa kansalaisten perusoikeusuudistuksessa on otettu huomioon ja pyritty takaamaan vammaisten ja autististen henkilöiden tasavertaiset kansalaisoikeudet. Uudistus on yhdenmukaistanut lainsäädäntöämme huomioiden mm. kansainvälisen Vammaisten oikeuksien julistuksen, Euroopan neuvoston vammaispoliittisen kokonaisohjelman ja YK:n vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien yhdenvertaistamista koskevan yleisohjeen vaatimukset.( Lähde: Opetushallitus, Autististen lasten opettaminen )

Lainsäädännöstä huolimatta monet vammaiset ja heidän omaisensa joutuvat taistelemaan oikeuksiensa puolesta. Varsinkin sosiaalitoimessa on eri kunnissa kirjavaa käytäntöä, joka ei takaa vammaisille tasa-arvoista kohtelua. Joissakin kunnissa asioita hoidetaan hyvin, asiakkaan tarpeet huomioiden, mutta valitettavasti toisissa kunnissa asiakas koetaan ongelmana. Valitettavan usein vammaisasioita kunnissa hoitavilta henkilöiltä puuttuu riittävä ammattitaito muodollisesta pätevyydestään huolimatta. Tämä on johtanut siihen, että vammaisilta ja heidän omaisiltaan edellytetään hyvää lain ja säännösten tuntemusta, jotta oikeus toteutuisi.

Tähän on koottu joukko lähteitä, joista lukija voi etsiä yksityiskohtaisempaa tietoa erilaisista säädöksistä, laeista ja asetuksista sekä tuomioistuimien asiakirjoista.

Asiakirjalähteitä

Suomen lait ja asetukset sekä eräät korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovi- ja hallinto-oikeuksien, erityistuomioistuinten ja eurooppatuomioistuinten pöytäkirjat ovat luettavissa sähköisessä muodossa Finlex-tietokannasta.

Finlex-tietokannan Lainsäädäntö-osiosta löytyvät lait ja asetukset - erityisesti kannattaa huomioida, että laki sellaisena kuin se on juuri tällä hetkellä (kun luet tätä) voimassaolevana on saatavana vain Ajantasainen lainsäädäntö-osiosta. Finlexin Oikeuskäytäntö-osiosta tuomioistuimien pöytäkirjoja ja Viranomais-osiosta löytyy eri ministeriöiden asetuksia, ohjeita ja määräyksiä sekä eri viranomaisorganisaatioiden asiakirjoja mukaanlukien eduskunnanoikeusasiamiehen ratkaisuja. Lainsäädäntö-osiossa ovat eri otsakkeiden takana haettavissa alkuperäiset lait ja asetukset sekä niihin tehdyt muutokset ja erikseen ajantasalle saatetut lait ja asetukset. Tietokannan käyttäminen on ilmaista tietyin tekijänoikeudellisin rajoituksin.

Tietoja oikeuslaitoksesta ja tuomioistuimista löytyy näiden www-sivuilta ja vaikka Finlex-tietokanta sisältää tuomioistuimien pöytäkirjoja, niitä kannattaa etsiä myös tuomioistuimien omilta www-sivuilta, joilla on myös luettavissa pöytäkirjoja, joilla on katsottu olevan yleistä kiinnostusta. Aivan kaikkia pöytäkirjoja ei ole laitettu www-sivuille, koska jotkin tuomioistuinpäätökset ovat erilaisista syistä salaisia (esim. alaikäisiä lapsia koskevina) tai päätöksillä ei ole katsottu olevan riittävää yleistä mielenkiintoa. Tietoja voi etsiä siis myös esim. näiltä korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hallinto-oikeuksien, hovioikeuksien ja erityistuomioistuimien sekä eduskunnan oikeusasiamiehen www-sivuilta.

Seuraavista linkeistä pääset suoraan korkeimman oikeuden päätöksiä, korkeimmanhallintooikeuden päätöksiä ja eduskunnanoikeusasiamiehen ratkaisuja sisältäville www-sivuille.

Eräitä lakeja ja asetuksia

Sairaan tai vammaisen henkilön kannalta tärkeitä lakeja ja asetuksia.
(Lähde: Finlex-tietokanta ja Kelan www-sivut)

Tekijänoikeudellisista syistä ohessa lueteltuja lakeja ei ole linkattu suoraan Finlex:ssä saatavana olevaan tekstiin. Halutessasi voit hakea ao. lain Finlex-tietokannasta. Tee näin: Siirry tästä linkistä Finlex:n ajantasainen lainsäädäntö-tietokantaan, jossa haet kyseisen tekstin alla olevassa luettelossa ao. lain tai asetuksen nimen jäljessä annettua vuosilukua ja numeroa käyttäen. Käytettävissäsi on erilaisia hakumahdollisuuksia, mutta varmin tapa löytää, on käyttää Finlexin sivun oikeassa yläkulmassa olevia hakukenttiä (huomaa kenttien käänteinen järjestys: numero/vuosiluku). Alla olevaluettelo on viimeksi päivitetty 10.3.2008.

 • Perustuslaki 1999/731
 • Laki vammaisetuuksista 2007/570 , (Huom. 1)
 • Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380
 • Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/759
 • Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519
 • Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/988
 • Perusopetuslaki 1998/628
 • Perusopetusasetus 1998/852
 • Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630
 • Asetus ammatillisesta koulutuksesta 1998/811
 • Lukiolaki 1998/629
 • Sosiaalihuoltolaki 1982/710
 • Sosiaalihuoltoasetus 1983/607
 • Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 2005/566
 • Asetus kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 1991/1161
 • Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1991/1015
 • Asetus lapsen hoitotuesta 1969/632
 • Vammaistukiasetus 1988/989
 • Sairausvakuutuslaki 2004/1224
 • Erikoissairaanhoitolaki 1989/1062
 • Laki toimeentulotuesta 1997/1412
 • Laki eläkkeensaajan asumistuesta 2007/571 (Huom. 3)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734
 • Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/912
 • Asetus yleisestä oikeusavusta ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä 1998/358
 • Ajoneuvoverolaki 2003/1281
 • Autoverolaki 1994/1482
 • Ajoneuvoveroasetus 1997/324
 • Ajokorttiasetus 1990/845
 • Asevelvollisuuslaki 2007/1438
 • Siviilipalveluslaki 2007/1446
 • Kansaneläkelaki 2007/568
 • Laki omaishoidontuesta 2005/937
 • Yhdenvertaisuuslaki 2004/21
 • Henkilötietolaki 1999/523

Huomautuksia:

1) Laissa tai säännöksessä, jossa viitataan kumottuihin vammaistukilakiin 124/1988, lapsen hoitotuesta annettuun lakiin (444/1969) tai eläkkeensaajien hoitotukea koskeviin kansaneläkelain (347/1956), jäljempänä vuoden 1956 kansaneläkelaki, säännöksiin tai niiden nojalla myönnettyyn tai maksettavaan etuuteen, viittauksen on katsottava tarkoittavan lain "Laki vammaisetuuksista" 11.5.2007/570 mukaisia vastaavia säännöksiä ( Laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570 , §54 ).

2) Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa säännöksessä viitataan Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annettuun lakiin tai kuntoutusrahalakiin taikka niiden nojalla myönnettävään etuuteen, viittauksen katsotaan tarkoittavan tämän lain mukaisia vastaavia säännöksiä ja tämän lain mukaisia etuuksia, jollei tästä laista muuta johdu.

3) Laissa tai säännöksessä, jossa viitataan kumottuun "Eläkkeensaajien asumistukilakiin" 591/1978, viittauksen on katsottava tarkoittavan lain "Laki eläkkeensaajan asumistuesta " 571/2007 mukaisia vastaavia säännöksiä ( Laki eläkkeensaajan asumistuesta 571/2007 , §58 ).

 


Uusia päivityksiä

14.3.2017: Sukuseuraluettelo on kokonaan tarkistettu ja korjattu. Mitkä tiedot ovat muuttuneet ja miten, sen löydät päivityshistoriasta.

14.3.2017: Sukututkimusyhdistystenluettelo kotisivuosoitteineen on kokonaan tarkistettu ja korjattu.

14.3.2017: Yksityishenkilöiden koti- ja sukusivuluettelo on kokonaan tarkistettu ja korjattu.

14.3.2017: Kuva-albumiin on lisätty uutena Salon Perniössä sijaitsevan Kalliolaakson linnaa esittelevät kuvat

 

Aikaisemmat päivykset tästä

Kokoelma hyödyllisiä, tarpeettomia, mielenkiintoisia tai muuten vain hankittuja linkkejä eri aihepiirrettäin koottuna. Uusimpina 'Yksityishenkilöiden sukusivut', 'Kunnat ja kaupungit' sekä 'Hupia ja huumoria'-osasto - Lue lisää...

Autismi on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen ja kehitykseen. - Lue lisää...

Olen harrastanut sukuni tutkimista jo yli 30 vuotta. - Lue lisää...


Tietoja sivustosta | Sivukartta | Käyttöehdot ja tietosuoja | Yhteystiedot | Copyright © 2017 Mikko Laihonen 14.03.2017